fie.nipa,

My Body In Amarinya

ጭንቅላት፣ ትከሻ፣ ቁርጭምጭሚት እና የእግርጣት


የእኔ ጭንቅላት፣ የእኔ ትከሻ፣ የእኔ ቁርጭምጭሚት፣ የእኔ የእግርጣት።

የእኔ ጭንቅላት፣ የእኔ ትከሻ፣ የእኔ ቁርጭምጭሚት፣ የእኔ የእግርጣት።


የእኔ አይን፣ የእኔ ጆሮ፣ የእኔ አፍንጫ፣ የእኔ አፍ።


የእኔ ጭንቅላት፣ የእኔ ትከሻ፣ የእኔ ቁርጭምጭሚት፣ የእኔ የእግርጣት።

የእኔ ቁርጭምጭሚት፣ የእኔ የእግርጣት።


Amarinya Library


English-Amarinya: My Body In Amarinya


<< Previous | Next >>