Museke,

ትርጉም የ "Mbofragoro - Pɛtɛ Pɛtɛ"

"Mbofragoro - Pɛtɛ Pɛtɛ" ረዳት።

"Pɛtɛ Pɛtɛ" ዘፈን ሁን።
ይሄ ቋንቋ የ ይሄ ዘፈን አካን ሁን።

ትርጉም

Pɛtɛ ጥንብአንሳ ሁን።
እናት የ Pɛtɛ Pɛtɛ ጥራት።
Pɛtɛ፣ ምጣት እና መገብ።
Senyiwa dedende ይሄ ድምፅ የ ጥንብአንሳ ሁን።

ቃላቶች።

ጥራት: Pɛtɛ pɛtɛ

ምላሽ: Senyiwa dedende, senyiwa

ጥራት: Wo maame frɛ wo

ምላሽ: Senyiwa dedende, senyiwa

Pɛtɛ: Ɔ se me mbɛyɛ dɛn?

ምላሽ: Senyiwa dedende, senyiwa

ጥራት: Ɔ se bɛdidi

ምላሽ: Senyiwa dedende, senyiwa

Pɛtɛ: Ebɛn adiban a?

ምላሽ: Senyiwa dedende, senyiwa

ጥራት: Fufu na abɛnkwan

ምላሽ: Senyiwa dedende, senyiwa

ጥራት: Mbofra nkyɛ ndi o!

ምላሽ: Senyiwa dedende, senyiwa dedende, senyiwa dedende, senyiwa
ምላሽ: Senyiwa dedende, senyiwa dedende, senyiwa dedende, senyiwa

<< የበፊት፣ የድሮ | ቀጥሎ >>