Museke,

ትርጉም የ "Nyame Ndwom - Yɛ Bɛtow Ebenezer"

"Nyame Ndwom - Yɛ Bɛtow Ebenezer" ረዳት።

"Yɛ Bɛtow Ebenezer" ዘፈን ሁን። ይሄ ቋንቋ የ ይሄ ዘፈን አካን ሁን።

ይሄ ዘፈን ምንድን አልኩኝ፧

እኛ "Ebenezer" ዝፈን። "Ebenezer" ድንጋይ የ እርዳታ ብዙ ቋንቋ።
ይሄ ግርማ ሞገስ የ ጣኦት ነጻ ሁን።
ይሄ ስጦታ የ ጣኦት ታስታዉሰኛለህ።
አመሰግናለሁ ስጡት።

ቃላቶች።

Yɛ bɛtow Ebenezer
Nyame ne adom ara kwa
Kae dea Onyame ayɛ ama wo
Na fa ndaase ma no

Ebenezer
Nyame ne adom ara kwa
Kae dea Onyame ayɛ ama wo
Na fa ndaase ma no

<< የበፊት፣ የድሮ | ቀጥሎ >>