Museke,

ትርጉም የ "Kojo Antwi - Sikadam"

"Kojo Antwi - Sikadam" ረዳት።

"Kojo Antwi - Sikadam" ዘፈን ሁን።
ይሄ ቋንቋ የ ይሄ ዘፈን አካን ሁን።

ትርጉም

“Sikadam” ንፉግነት ብዙ ቋንቋ።
Kojo Antwi ስለ ንፉግነት ማዉራት።
Kojo Antwi ምክር ስለ ንፉግነት ስጡት።
ትእግስት ድል ሁን።
ህይወት ሩጫዉድድር ሁን።
ሰብዓዊነት አንተ ረጅም ጥቅም ስጡት።
ቀና የሆነሰዉ እያደረገች።
ስግብግብ ብር መጥፎ ሁን።
“Sikadam” አንተ አዉድም።
ሰብዓዊነት ቢሆን ድል ያመጣል።
እሱ ይሄ በወጣትነቴ አስጠንቅቅ የ ስግብግብ ብር።

<< የበፊት፣ የድሮ | ቀጥሎ >>