Museke,

Bisa Kdei

Bisa Kdei ማን ሁን፧

Ronald Kweku Dei Bisa Kdei ሁን። Ronald Kweku Dei ሰዎች ሁን። እሱ ወንድ ሁን።
የእርሱ እናት Josephine Bruce ሁን።
እሷ Bisa Kdei ዉልደት፣ እንገናኝ Accra። Accra ጠይቀኝ።

ይሄ ልደቴ የ Bisa Kdei ዕሮብ. ማርች 19, 1986 ሁን።

የእርሱ ሀገር ጋና ሁን። ጋና ጠይቀኝ።

የእርሱ ስራ።

Bisa Kdei ስራ

  • "Odo Carpenter"፣ ዘፈን
  • "Baba"፣ ዘፈን
  • "Mansa"፣ ዘፈን
<< የበፊት፣ የድሮ | ቀጥሎ >>